Salgs - og leveringsvilkår 01.01. 2015
1. GENERELT
1.1 Anvendelse
Disse salgs- og leveringsvilkårene ("Vilkårene") gjelder ethvert salg av TerrasseSpesialisten AS ("Selger") til næringsdrivende eller forbrukere ("Kjøper"). Vilkårene utgjør sammen med Kjøpers bestilling det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Selger og Kjøper omtales heretter hver for seg som "Part" eller samlet som "Partene". Eventuelle avvik fra Vilkårene må avtales skriftlig av Partene.
1.2 Forbrukerkjøp
Det fremgår særskilt av den enkelte bestemmelse dersom Vilkårene gir forbrukere andre rettigheter enn næringsdrivende. Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Vilkårene suppleres av regler i forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven og kredittkjøpsloven.
2. TILBUD, AKSEPT OG AVBESTILLING
2.1 Tilbud og aksept
Skriftlig tilbud avgitt av Selger er bindende i 1 (en) måned fra tilbudets dato. Kjøpers avgivelse av aksept innen dette tidspunkt innebærer at avtale er inngått mellom Selger og Kjøper. Avtale mellom Selger og Kjøper kan også inngås ved Selgers skriftlige ordrebekreftelse til Kjøper eller dersom Selger har påbegynt levering av produkt til Kjøper.
2.2 Ordrebekreftelse
Kjøper skal lese nøye gjennom Selgers ordrebekreftelse for å undersøke om ordrebekreftelsen er i samsvar med bestillingen. Selgers ordrebekreftelse er vedtatt av Kjøper dersom Kjøper ikke straks gjør innsigelser. Ordrebekreftelsen skal presisere om levering skal skje etter vekt, volum, stykk eller lengde, samt om leveransen omfatter montering.
2.3 Kjøpers rett til avbestilling
Etter aksept har Kjøper rett til å avbestille et produkt kun dersom Selger kan avbestille fra sin underleverandør. Dersom Kjøper avbestiller et produkt, skal Kjøper betale alle omkostninger ved avbestillingen samt betale erstatning for Selgers direkte tap, annet dokumentert tap og tapt fortjeneste som Selger har lidt eller vil måtte lide. Denne bestemmelsen gjelder ikke i forbrukerkjøp.
2.4 Selgers rett til kansellering
Selger har rett til å kansellere Kjøpers bestilling, eller del av denne, dersom et produkt er utsolgt. Selger skal straks gi Kjøper melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva Selger kan tilby i stedet. Kjøper har muligheten til å akseptere det nye tilbudet med de endringer Selger har angitt, eller avbestille.
3. LEVERING, RISIKOOVERGANG
3.1 Leveransen
Et produkt skal leveres i samsvar med de avtalte spesifikasjoner og være egnet for det formål som det er ment å skulle benyttes til. Kjøper er imidlertid selv ansvarlig for at varen tilfredsstiller Kjøpers behov. Brukt utstyr selges i den stand det befinner seg i, med mindre annet er avtalt, jf. kjøpsloven § 19.
3.2 Leveringstidspunkt
Levering av et produkt skal skje til avtalt tid. Hvis Kjøper unnlater å ta imot eller hente materiellet på den avtalte dagen, er Kjøper under enhver omstendighet forpliktet til å betale avtalt vederlag til Selger som om levering hadde skjedd.
3.3 Leveringssted
Med mindre annet er avtalt, skal levering skje hos Selger, "Ex Works", dvs. at Selger gjør produktet tilgjengelig på Selgers sted og at Kjøper er ansvarlig for henting på Selgers sted. Gjeldende INCOTERMS ved avtalens inngåelse skal legges til grunn ved tvil om innholdet i "Ex Works".
3.4 Risikoovergang
Risikoen for produktet går over på Kjøper ved leveringstidspunktet, også ved den enkelte leveranse der levering skjer i flere omganger. Dersom levering ikke skjer til avtalt tid, og dette beror på forhold på Kjøpers side, går risikoen for materiellet over på Kjøper ved opprinnelig avtalt tidspunkt for levering. Risikoen går over på Kjøper uavhengig av Selgers salgspant som nevnt i pkt. 8.4.
4. FORSINKELSE
Dersom Selger ikke vil kunne levere en vesentlig del av større leveranser til avtalt tid, skal Selger innen rimelig tid meddele Kjøper om dette og samtidig angi årsaken til forsinkelsen, samt så vidt mulig angi en tilleggsfrist hvorpå levering vil finne sted. Kun dersom Selger har unnlatt å gi slikt varsel, plikter Selger å erstatte de merkostnader som er påløpt for Kjøper som følge av forsinkelsen i den utstrekning disse kunne vært unngått dersom det hadde vært varslet i tide. Dersom Selger ikke leverer innen den fastsatte tilleggsfristen og dette ikke skyldes forhold på Kjøpers side, kan Kjøper etter forutgående, skriftlig varsel til Selger med endelig frist for oppfyllelse heve avtalen for så vidt angår det materiellet som ikke kan nyttiggjøres som forutsatt på grunn av forsinkelsen. Kjøper har kun rett til erstatning utover det som fremkommer her i anledning Selgers forsinkelse hvis Selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.
5. RETUR AV VARER
Et produkt kan kun returneres etter forutgående avtale mellom Kjøper og Selger. Ved en slik avtale godskrives inntil 70 % av produktverdien dersom varen er returnert i original emballasje og i uskadet stand. Kjøper skal dekke fraktkostnader ved retur av produktet.
5. MANGLER OG REKLAMASJON
5.1 Undersøkelsesplikt og reklamasjon
Kjøper skal straks undersøke materiellet ved levering. Produktet har mangel dersom det ikke er i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen. Skader påført produktet under transport må påføres fraktbrevet til transportør. Dersom ikke Kjøper reklamerer i forhold til transportør i henhold til denne bestemmelsen, mister Kjøper enhver rett til å gjøre mangelen gjeldende. Denne bestemmelsen gjelder ikke i forbrukerkjøp. Eventuelle andre reklamasjoner må skje skriftlig og fremsettes til Selger senest etter tre virkedager. I motsatt fall anses Kjøper å ha akseptert feil og mangler som burde ha
vært oppdaget. For øvrige feil plikter Kjøper å gi skriftlig melding til Selger om mangel uten ugrunnet opphold etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Reklamasjon skal angi mangelens art og omfang. Dersom Kjøper ikke fremsetter slikt krav, mister han retten til å fremsette krav på grunn av mangelen. Selger skal skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Et produkt kan kun returneres etter forutgående avtale mellom Kjøper og Selger. Selger skal også skriftlig bekrefte mottak av materiell som sendes tilbake til Selger for inspeksjon eller feilretting. Dersom Kjøper har reklamert og det viser seg ikke å foreligge mangel som Selger svarer for, har Selger rett til kompensasjon for det arbeidet og de kostnader reklamasjonen har påført ham. Selger svarer under enhver omstendighet ikke for mangler som skyldes tilfeldige begivenheter, vanlig slitasje, elde eller mangelfullt vedlikehold, herunder uriktig montering eller feilaktig bruk av salgsgjenstanden. Forbruker kan gjøre sitt mangelskrav mot Selger gjeldende mot et tidligere yrkessalgsledd for så vidt tilsvarende krav på grunn av mangelen kan gjøres gjeldende av Selger eller en annen som ervervet produktet fra det tidligere leddet.
5.2 Reklamasjonsfrist
Selgers ansvar omfatter bare mangler som viser seg i løpet av ett (1) år fra den dag materiellet ble levert. Dersom Selger har utbedret eller skiftet en mangelfull del, eller hele materiellet, gjelder ettårsfristen for denne delen fra det tidspunktet slik retting ble foretatt. Selgers ansvar strekker seg uansett ikke for noen del av materiellet lenger enn to (2) år etter den opprinnelige leveringen. Kjøper har likevel alltid minst fem (5) års reklamasjonsfrist dersom produktet er ment å vare vesentlig lenger enn to år.
5.3 Selgers utbedringsrett og plikt
Dersom produktet avviker fra det som er avtalt og det er reklamert i henhold til pkt 5.1 og pkt 5.2, skal Selger for egen regning avhjelpe de kontraktsmessige mangler ved retting, omlevering, prisavslag, erstatning eller, hvis mangelen er vesentlig, gi Kjøper rett til heving.
5.4 Kjøpers hevingsrett ved mangler
Dersom Selger ikke innen rimelig tid har avhjulpet mangel, kan kjøper etter forutgående skriftlig varsel til Selger med en rimelig frist for endelig oppfyllelse, heve kjøpet dersom mangelen etter utløpet av tilleggsfristen er vesentlig.
5.4 Selgers hevingsrett ved mangler
Selger kan heve kjøpet på grunn av forsinket betaling eller annet kontraktsbrudd fra Kjøpers side dersom Kjøpers kontraktsbrudd er vesentlig. Selger kan heve kjøpet også etter at Kjøper har overtatt produktet.
6. ANSVARSBEGRENSNING
Selger har ikke i noe tilfelle erstatningsansvar som overstiger verdien på faktura. Selger har intet ansvar for Kjøpers indirekte tap eller for skade eller tap som måtte oppstå for Kjøper som følge av produktets videre anvendelse.
7. FORCE MAJEURE
Partene har ikke ansvar for forsinkelse, manglende leveranse eller manglende mottak som skyldes forhold som Partene ikke kan overvinne, for eksempel krig, opprør, jordskjelv, brann, strømbrudd, streik og lockout, eller forhold som vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Selger at det står i vesentlig misforhold til forbrukerens interesse i at Selger oppfyller. Dersom slike omstendigheter var inntrådt før avtale ble inngått mellom Kjøper og Selger, er forholdene kun fritakelsesgrunn dersom deres innvirkning på avtalen ikke kunne forutses av Parten. Faller forholdene bort innen rimelig tid, kan forbruker kreve oppfyllelse. Den Part som ønsker å påberope seg slik omstendighet som nevnt i dette punktet, skal uten opphold skriftlig underrette den annen part om at hindring har inntrådt og når hindringen eventuelt opphører. Ved Force Majeure hos Kjøper skal Kjøper dekke de utgifter som Selger pådrar seg for å sikre og beskytte produktet.
8. PRISER OG BETALING
8.1 Valutajusteringer m.v.
Priser er i stadig endring på grunn av valutasvinginger, råvarepriser osv. og Selger tar forbehold om prisendringer som følge av endrede priser fra leverandører, herunder prisendringer som inntrer i for tidspunktet mellom bestilling og levering.
8.2 Tidspunkt for betaling
Kjøpesummen forfaller til betaling før produktet forlater Selgers lager, hvis ikke annet er skriftlig avtalt. Ved fakturering på kreditt må innsigelser mot fakturaen fremsettes senest fem (5) dager etter fakturadato. Det kan kun være en (1) utestående faktura om gangen, dvs at dersom det foreligger en faktura som ikke er betalt, forfaller den ved ny bestilling. Ved forsinket betaling påløper den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976 nr. 100. I tillegg vil det bli tillagt forsinkelsesgebyr og deretter eventuelt inkassosalær i henhold til inkassoloven.
8.3 Tilbakehold av kjøpesum
Kjøper kan ikke holde tilbake kjøpesummen med henvisning til Kjøpers krav som følge av Selgers kontraktsbrudd. Dersom et krav er omtvistet har Kjøper ikke rett til motregning med henvisning til annet kontraktsforhold. Denne bestemmelsen gjelder ikke i forbrukerkjøp.
8.4 Salgspant
Selger har salgspant i produktet inntil kjøpesummen inkludert renter, utlegg og omkostninger er betalt i sin helhet. Selger er etter forutgående varsel til Kjøper med frist for oppfyllelse berettiget til å ta tilbake produkter på det tidspunkt det er rimelig grunn til å anta at Kjøper ikke vil oppfylle sine betalingsforpliktelser. Ved en slik handlig er Kjøper pliktig å dekke Selgers merkostnader.
9. TVISTER. LOVVALG OG VERNETING
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan forbrukere bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av forbrukers hjemsted. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes tvisten inn for domstolene, skal den avgjøres i forbrukers verneting, det vil normalt si i nærheten av forbrukers hjemsted. For næringsdrivende skal tvisten avgjøres i Selgers verneting.
NB - Endelige priser fremkommer på ordrebekreftelse
Med forbehold om trykkfeil/endringer